Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

O Oμίλος Goody’s-Everest έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει διεθνή πρότυπα τα οποία ενσωματώνουν αξίες, πολιτικές και κώδικες που επισφραγίζουν τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Η εφαρμογή των προτύπων αυτών συμβάλει στην εύρωστη και ομαλή λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πάντα στη βάση της επιχειρηματικής ηθικής και καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ παράλληλα δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και αξιοπιστία στην αγορά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Πολιτικές

Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας
Πολιτική κατά της Δωροδοκίας